ENGELLİLER KONFEDERASYONU TÜZÜĞÜ

 

Bölüm 1

GENEL HÜKÜMLER

Madde 1

KONFEDERASYONUN ADI VE MERKEZİ

Konfederasyonun adı   “                          Engelliler Konfederasyonu ”dur.

Merkezi Ankara olup, il sınırları içinde adres değişimi Konfederasyon Yönetim Kurulu’nun yetkili makamlara gerekli bilgiyi vermesiyle yapılır.

Madde 2

KONFEDERASYONUN AMACI

Engellilerin ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki vb. hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek;

Toplumsal yaşamın her alandaki ayrımcı uygulama ve düzenlemeleri ortadan kaldırmak;

Demokratik düşünce ve alışkanlıkları edinmiş, toplumun diğer kesimleriyle eşit hak ve olanaklara sahip, özel gereksinimleri sürekli dikkate alınan bireyler olarak toplumsal yaşama etkin katılımlarını sağlamak;

Engelliliğe yol açan nedenlerin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması konusunda faaliyet gösteren farklı engelli gruplarının temsilcisi olan federasyonlar arasında eşgüdüm sağlamaktır.

Madde 3

ÇALIŞMA KONULARI

Konfederasyon, Tüzüğün 2. Maddesi’nde ifade edilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmalarda bulunur:

 1. Engelliliğin nedenleri ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için araştırmalar yapar, yaptırır, çalışmalar yapar, ortak çalışmalara katılır,
 2. Engellilerin ekonomik, toplumsal, kültürel, mesleki vb. yaşantılarının iyileştirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasına; mevzuatta var olan engellerin kaldırılmasına, yapılmış hukuksal düzenlemelerin uygulanmasına çalışır,
 3. Engellilerin sorunları ve çözüm yolları hususunda halkı aydınlatma ve kamuoyu oluşturulması için çalışmalar yürütür, ulusal ve uluslararası katılımlı toplantılar düzenler,
 4. Engellilerin maddi ve manevi her çeşit istismarını önlemek, toplumsal onur ve saygınlığını korumak ve yükseltmek için çaba harcar,
 5. Engellilerin günlük yaşantılarını kolaylaştırmak amacıyla çevre, mimari ve trafik düzenlemelerinin yapılması için ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunur,
 6. Engellilerin okul öncesinden başlayarak her yaş grubunda, her düzeyde ve her çeşit eğitim-öğretim, rehabilitasyonu ve bakımının sağlanması ve politikalar oluşturulması için gerekli çalışmaları yapar,
 7. Konfederasyonun amaç ve çalışmalarını kamuoyuna duyurmak, üye federasyonlar arasında iletişimi sağlamak amacıyla her çeşit süreli ve/veya süresiz yayını çıkarır, yayınlar. Bu doğrultuda bilgi teknolojisinden yararlanır,
 8. Engellilerin istihdamının sağlaması, kamu ve özel sektörde istihdam konusundaki yasal düzenleme ve uygulamalarının denetlenmesi, istihdama yönelik politikaların oluşturulması için çalışmalar yürütür,
 9. Engellilerin gereksinim duyduğu araç gereçlerin standartlarını belirleme çalışmalarının yanı sıra yurt içinde üretilmesi, üretilemeyenlerin yurt dışından getirtilmesi için çaba gösterir,
 10. Engellilerin kültürel sportif etkinliklere katılımını özendirir; kültürel, sportif ve dinlenme amaçlı kamp ve tesislerinden yararlanma olanaklarını yaratır,
 11. Konfederasyon çalışmalarına katkı sağlanması, engellilerin sosyal ve ekonomik yaşama katılımı ve yararlanması amacıyla iktisadi işletmeler kurar,
 12. Üye federasyonların, proje ve çalışmalarını önem ve öncelik sırasına göre olanakları ölçüsünde destekler ya da kaynak bulur.
 13. Konfederasyon çalışmaları için gerekli taşınır-taşınmaz malları edinir, satın alır veya satar; kiralar veya kiraya verir; bağış kabul eder veya bağışta bulunur; gereksinmesi halinde borçlanır.
 14. Konfederasyon amacını gerçekleştirmeye yönelik her konuda araştırma ve çalışmalar yapar. Bu doğrultuda bizzat faaliyet göstereceği gibi üye federasyonları görevlendirir, çalışmalarını yönlendirir. Komisyonlar, bilim danışma kurulları vs. oluşturabilir. Yurt içindeki veya yurtdışındaki kuruluşlarla işbirliği yapabilir veya onlara katılabilir. Platformlar kurar veya kurulmuş olanlara katılır
 15. Üye federasyonların çalışmalarını izler, eşgüdüm içinde çalışmalarını sağlar ve denetler.
 16. Örgütlü engelli hareketin birliğini ve bütünlüğünü sağlamak için çaba gösterir.
 17. Yerel ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına proje sunar ve sunulan projelere ortak Olur,
 18. Evrensel tasarım ilkesi çerçevesinde bilgiye, fiziksel çevreye, haklara, mallara ve hizmetlere erişimin önündeki engellerin kaldırılması için çaba gösterir
 19. Ayrımcılığın her türüyle etkin bir biçimde mücadele eder,

Bölüm 2

KONFEDERASYON ÜYELİĞİ VE ÜYELİKTEN AYRILMA

Madde 4

KONFEDERASYON ÜYESİ

Konfederasyon üyeleri; engelli hakları için mücadele amacıyla kitle odaklı olarak kurulmuş federasyonlar ile engellilere yönelik belirli bir hizmeti sürdürmek amacıyla kurulmuş veya engellilere ilişkin belirli bir konuya odaklı olarak çalışan federasyonlardır. Kitle odaklı çalışan federasyonların, üyelerinin yarıdan fazlası engellilerden oluşan dernekleri bünyesinde toplamış olması zorunludur.  Zihinsel engelli derneklerinde üyelerin yarıdan fazlasının engellilerin yasal temsilcilerinden oluşması yeterlidir.

Madde 5

KONFEDERASYONA ÜYELİK

Konfederasyona üye olmak isteyen federasyon bir dilekçeyle Yönetim Kuruluna başvurur. Dilekçesiyle birlikte aşağıdaki belgeleri de verir:

 1. Konfederasyon Tüzüğüne uygun federasyon tüzüğü.
 2. Genel Kurul kararı, federasyon yönetim kurulunun genel kuruldan aldığı yetkiyle katılma işlemleriyle ilgili yönetim kurulu kararı.
 3. Giriş kayıt ücretini Konfederasyon hesabına ödediğini gösterir belge.
 4. Yukarıdaki belgeleri tamamlayan adayın durumu, örgütlenmeden sorumlu başkan yardımcısı tarafından incelenir.

Başvurunun incelenmesi tamamlandıktan sonra durum, ilk Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanır. Üyelik Yönetim Kurulu’nun kabulünden itibaren geçerlidir.

Üyeliğe kabul edilmeyenlere Yönetim Kurulu kararı ve giriş kayıt ücreti kararın alındığı tarihten itibaren otuz (30) gün içerisinde iade edilir.

 

Madde 6

ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE TESCİL İŞLEMLERİ

A – Üyelerin hakları:

 1. Delegeleri aracılığıyla Konfederasyon organlarına katılmak ve bu organlarda görev almak,
 2. Konfederasyonca yürütülen çalışmalardan yararlanmak,
 3. Tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen şekiller çerçevesinde Konfederasyon çalışmaları hakkında bilgi edinmek, belgeleri yerinde incelemek, görüş ve eleştirilerde bulunabilmek,

B – Üyelerin yükümlülükleri:

 1. Konfederasyon Tüzüğüne ve yetkili organları tarafından alınacak kararlara uymak,
 2. Mali yükümlülüklerini usulüne uygun yerine getirmek,
 3. Konfederasyon Yönetim Kurulu’nun yazılı istemine bağlı olarak çalışmaları hakkında yılda bir kez rapor vermek,
 4. Tüzüğün 4. Maddesi’ndeki hükümlerin uygulanması için, gerekli üye kütüklerini oluşturmak ve yapılacak denetimlerde, incelenmesine olanak verecek biçimde hazır tutmak,
 5. Genel kurullarının yeri, tarihi, saati ve gündemini, varsa genel kurullarıyla ilgili belgeleri 15 gün önce Konfederasyon başkanlığına iletmek.
 6. Genel kurulu izleyen 30 günlük süre içinde genel kurul tutanağını, federasyonun organlarına ve üst kurul delegeliklerine seçilenleri gösterir Genel Kurul Sonuç Bildirimini, federasyonu temsile yetkili imza örneklerini göndermek.
 7. Üst kurul delegeliğinden ayrılanları Konfederasyon Genel Kurulu’ndan otuz (30) gün önce Konfederasyon merkezine bildirmek.

Madde 7

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Konfederasyon üyeliği aşağıdaki şekillerden her biri ile sona erer:

 1. Üyelikten çıkma: Üye, her zaman yönetim kuruluna bir dilekçeyle yapacağı başvuru ile üyelikten ayrılabilir. Dilekçe ile birlikte, başvuru sahibinin genel kurul ve yönetim kurulu kararlarının bulunması zorunludur.
 2. Üyelikten çıkarılma:
  1. Tüzüğün 4. ve 5. maddelerinde yazılı koşulları yitirdiği Yönetim Kurulu tarafından belirlenen üye, eksikliği gidermesi ve gerekli uyarlamayı yapması konusunda üç (3) aylık süre verilerek yazılı olarak uyarılır. Verilen süre içerisinde öngörülen biçimdeki düzeltmeyi yapmayan veya eksikliği gidermeyen üye Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
  2. Tüzüğün 2. ve 3. maddeleri ile yetkili organlarca alınan kararları ihlal eden üyeler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
  3. Üyenin bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde itiraz etmesi halinde durum Konfederasyon Genel Kurulu’nda kesin karara bağlanır.
 3. Üyeliğin kendiliğinden sona ermesi: Bir yönetsel ya da yargısal kararla tüzel kişiliği sona erdirilen üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer ve bu durum Yönetim Kurulu kararı ile saptanır.

Üyeliği sona eren tüzel kişiler, üyelikte bulunduğu sürenin bütün borçlarını ödemekle yükümlüdürler.

 

Bölüm 3

KONFEDERASYON ORGANLARI

Madde 8

GENEL KURULUN OLUŞUMU

Genel Kurul, Konfederasyonun en yetkili organıdır ve üye her federasyon yirmi beş (25) delege ile temsil edilir.

Üyeler, Konfederasyon delegelerini, ancak üye kütüklerine tescil edilmiş kişiler arasından seçebilirler. Aksi takdirde delegelikleri iptal edilir.

 

Eski delegelerin görevi yeni delegelerin bildirilmesiyle sona erer. Genel Kurul tarihinden otuz (30) gün öncesine kadar her hangi bir biçimde görevinden ayrılan delegenin yerine sıradaki yedek üye alınır.

Olağanüstü genel kurul, delegelerin beşte biri (1/5)’nin yazı ile yaptığı çağrı üzerine toplanır.  Toplantıya çağırma yetkisi, son genel kurula katılma hakkını kazanmış olan delegelere aittir.

 

Madde 9

ÇAĞRI YÖNTEMİ

Genel Kurula katılma hakkı kazanan delegelerin listesi, üye federasyonlara toplantı tarihinden en az on beş (15) gün önce yazılı olarak gönderilir.

Genel Kurulun günü, saati, yeri ve gündemi, toplantı tarihinden en az on beş (15) gün önce delegelere yasa ve yönetmelikte yer alan yöntemlerden biri ile duyurulur.

Aynı duyuruda yeter sayı olmadığı için toplantının yapılamaması halinde ikinci toplantının günü, saati ve yeri de belirtilir.

İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre yedi (7) günden az,  altmış (60) günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa durum geri bırakılma sebepleri de belirtilerek ilk toplantıda uygulanan yöntemle duyurulur. Geri bırakılan bu toplantının geri bırakma tarihinden başlayarak en geç altı (6) ay içerisinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurul, toplantıya Konfederasyon Yönetim Kurulu tarafından çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa yasa ve yönetmelikte belirtilen hükümler uygulanır.

 

Madde 10

TOPLANTI ŞEKİL VE ZAMANI

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. Olağan toplantı, üç (3) yılda bir nisan ayı içerisinde yapılır.

Olağanüstü toplantılar, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunun ya da Konfederasyon delegelerinin en az beşte biri (1/5)’nin yazılı istemi üzerine, Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile en geç bir ay içerisinde toplanır.

 

Madde 11

TOPLANTI YETER SAYISI

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan delegelerin yarıdan bir fazlasının hazır bulunmasıyla toplanır.

İlk toplantıda yeterli sayı sağlanmamış ise, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan delege sayısı, Yönetim ve Denetim kurulları üye sayısının iki katından az olamaz.

 

Madde 12

TOPLANTININ YAPILIŞ YÖNTEMİ

 1. Genel Kurul, toplantı çağrı ilanında belirtilen gün, saat ve yerde toplanır.
 2. Genel Kurula katılacak delegeler, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulu’nca belirlenmiş görevlilere resmi makamlarca verilmiş kimlik belgelerini göstererek, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki isimlerinin karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler.
 3. Toplantı yeter sayısı sağlanmış ise durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Konfederasyon Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
 4. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı ve yazman seçilerek Genel Kurul Yönetimi oluşturulur.
 5. Toplantının yönetimi, Genel Kurul Yönetim Başkanına aittir. Mazereti halinde toplantıyı Genel Kurul Yönetimi Başkanı’nın belirleyeceği başkan yardımcısı devam ettirir.
 6. Genel Kurul Yönetim yazmanları toplantı tutanaklarını düzenler; tutanaklar, tüm Genel Kurul Yönetim üyelerince birlikte imzalanarak toplantı sonunda, eklenecek diğer belgelerle birlikte Genel Kurulu gerçekleştiren Konfederasyon Başkanı’na verilir. Başkan bu tutanakları saklamaktan ve yedi (7) gün içinde yeni seçilen Konfederasyon Yönetim Kurulu’na teslim etmekten sorumludur.
 7. Genel Kurulda, işitme engelliler için işaret dili çevirmeni bulundurulur.

Madde 13

GÜNDEM, KARAR ALMA YETER SAYISI VE SEÇİMLER

Genel Kurul toplantısında çağrı ilanında belirtilmiş gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan delegelerin en az onda biri (1/10)’nin yazılı istemi ile gündeme ilave yapılması zorunludur.

Her delegenin bir oy hakkı vardır ve kendisi tarafından kullanılır. Seçimler dışındaki oylamaların biçimine Genel Kurul Yönetimi karar verir.

Kararlar salt çoğunlukla alınır. Ancak tüzük değişikliği ile ilgili kararlar Genel Kurul üye tam sayısının üçte ikisi (2/3)’nin hazır bulunduğu toplantıda, katılan delegelerin üçte ikisi (2/3)’nin onayı ile alınır.

Genel Kurul Yönetimi seçimleri kendisi gerçekleştireceği gibi, Genel Kurul kararıyla seçimlerde aday olmayan delegeler arasından gösterilecek en az üç (3) delegenin seçimiyle oluşturulan bir Sandık Kurulu tarafından da yürütülebilir. Sandık Kurulu yöntemi ile seçimlere girilmesi halinde, Kurul kendi içinden bir başkan seçer.

Organların seçimi gizli oy, açık sayım yöntemiyle yapılır.

Konfederasyon Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini gösterir liste veya listeler Genel Kurula okunarak ilan edilir ve onayına sunulur. Birden fazla listenin olması halinde farklılık geometrik şekillerle gösterilir, hangi şeklin hangi listeyi temsil edeceği başkan adayları tarafından seçilir veya başkan adaylarınca kura ile belirlenir.

Bu şekilde kesinleşen listeler, yeteri miktarda bastırılır, Konfederasyon mührü ile işaretlenerek oy pusulası haline getirilir. Listeler üzerinde karalama, yazı veya şekille işaretleme yapılmaz, bu biçimde değiştirilmiş oy pusulaları geçersiz sayılır.

Delegeler, seçimlerde resmi makamlarca verilmiş kimlik belgelerini Genel Kurul Yönetimine veya Genel Kurul tarafından seçilmiş, Sandık Kurulu’na gösterdikten sonra oy pusulasını sandığa atar, oyunu kullandıktan sonra oy listesini imzalayarak görevini tamamlar.

Seçimlerin tamamlanmasından sonra, sonuç bir tutanakla tespit edilir, Genel Kurul Yönetim Başkanı veya Sandık Kurulu Başkanı tarafından ilan edilir.

 

Madde 14

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır.

 1. Yönetim ve Denetleme kurullarının raporlarını görüşerek ibra etmek, tahmini bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek.
 2. Konfederasyon organlarını seçmek.
 3. Ulusal ve uluslararası kuruluşlara katılmaya ve ayrılmaya karar vermek, bunlarla ilgili işlemler yürütmek üzere Yönetim Kurulu’na yetki vermek.
 4. İhtisas komisyonlarının raporlarını görüşmek, gerekli görülen hallerde araştırma ve inceleme komisyonları kurmak. Gerekli görülmesi halinde başta kararlar olmak üzere çeşitli konularla ilgili komisyonlar kurmak, bu komisyonların raporlarını görüşmek ve karara bağlamak.
 5. Konfederasyon tüzüğünü değiştirmek,
 6. Genel Kurulda öngörülen konularda karar almak, kamuoyuna açıklama yapmak sonuç bildirisini onaylamak.
 7. Konfederasyonun amaçları doğrultusunda gerekli görülen taşınmaz malların alınıp satılmasına karar vermek veya bu konularda Yönetim Kurulunu yetkilendirmek.
 8. Borçlanma yöntemlerinden hangilerinin kullanılacağına karar vermek.
 9. Konfederasyon Yönetim ve Denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerinden hangilerine ücret verileceğini; İstihdam edilecek personele ve Genel Kurulca belirlenen Konfederasyon yöneticilerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatları belirlemek.
 10. Konfederasyonun feshine karar vermek.
 11. Mevzuatta belirtilen diğer görevleri, yerine getirmek.

 

Madde 15

KONFEDERASYON BAŞKANI SEÇİMİ, GÖREV VE YETKİLERİ

 Konfederasyon Başkanı, genel kurula katılma hakkına sahip delegeler arasından seçilir.

Başkan adaylarından birinin istemesi halinde başkanlık seçimi, Yönetim Kurulunun seçiminden ayrı yapılır. Bu durumda seçimi kaybeden adayların Yönetim Kurulu üyeliği için yeniden listelere girerek seçime katılma hakları vardır.

Konfederasyon Başkanı’nın görev ve yetkileri şunlardır;

 1. Konfederasyon’un tüzel kişiliğini temsil eder
 2. Denetleme Kurulu dışındaki tüm Konfederasyon organlarına, komisyon ve kurullarına başkanlık eder ve toplantıya çağırır.
 3. Gerekli hallerde üye federasyon yönetim kurul ve genel kurul toplantılarına katılır.
 4. Konfederasyon adına kamuoyuna ve basına açıklamada bulunur.
 5. Yönetsel konularda genel sekreter ile mali konularda mali sekreter ile birlikte imza atar.
 6. Yönetim Kurulu veya Yürütme Kurulunca kararlaştırılan ve federasyonların denetimi amacıyla oluşturulan komisyon ve kurullara başkanlık eder.
 7. Yürütme Kurulunda yer alan Başkan Yardımcılarından birini, yerine vekil olarak atar. Vekil olarak atanan Başkan Yardımcısı; Başkanın yazılı bildirimde bulunarak geçici süreyle görevden ayrıldığı veya görevini yapmasına engel olacak nitelikte belgeli mazeretinin bulunduğu veya ölümü halinde Başkanın görevlerini üstlenir.
 8. Yönetim kurulunun saptayacağı miktarda avansı üzerinde bulundurur ve bundan harcama yapar.

Madde 16

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Yönetim Kurulu,   Genel Kurul delegeleri arasından seçilecek bir başkan ve on sekiz (18) asıl ve dokuz (9) yedek üyeden oluşur.

Seçilen Yönetim Kurulu, Konfederasyon Başkanı tarafından on beş (15) gün içinde toplantıya çağrılır.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında Yürütme Kurulu’nu oluşturur ve Yönetim Kurulu toplantı takvimini belirler.

Madde 17

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR ALMA YETER SAYISI

Yönetim Kurulu ayrı bir çağrıya gerek olmadan üç (3) ayda bir belli gün ve saatte özel bir karar olmadıkça Konfederasyon Merkezi dahil Konfederasyona bağlı federasyonların bulunduğu illerden birinde olağan toplantısını yapar.

Olağan toplantıların yeri zamanı ve gündemi toplantı tarihinden en az beş  (5) gün önce üyelere ulaşacak şekilde gönderilir.

Olağanüstü toplantı çağrısı, Başkanın veya beş (5) Yönetim Kurulu üyesinin yazılı istemi üzerine Başkan tarafından yapılır. 5 üyenin talebine rağmen başkan süresi içerisinde çağrıyı yapmazsa, Genel Sekreter çağrıyı yapmakla yükümlüdür. Olağanüstü toplantılar, olağan toplantı şekline tabidir.

Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve hazır bulunanların salt çoğunluğuyla karar alır. Ancak;

 1. Üye federasyonları mali yükümlülük altına sokan kararlar Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla,
 2. İktisadi işletme kurulması ve/veya mevcut işletmenin yönetmeliğinin değiştirilmesi ile üyelerin çıkarılması konularındaki kararlar yönetim kurulu üye tam sayısının dörtte üçü (¾)’nün kabulüyle,

karar alınır.

Alınan kararlar üye federasyonlara karar tarihinden itibaren on beş (15) günlük süre içerisinde bildirilir.

Madde 18

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu, konfederasyonun yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini kanuna ve konfederasyon tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.

Temsil görevi, yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir.

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır;

 1. Konfederasyon çalışmalarının Tüzüğe, Genel Kurul kararlarına ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli kararları almak ve uygulamaları için yürütme kuruluna ve ilgili birimlere talimat vermek ve denetlemek,
 2. Federasyonların üyelik başvurularını görüşerek karara bağlamak,
 3. Tüzüğe göre koşulları oluştuğunda üyelikten çıkarma kararlarını almak,
 4. Amaca uygun taşınır mal almak, satmak veya kiralamak; her türlü bağışı kabul etmek veya bağışta bulunmak veya bu konuda Yürütme Kuruluna yetki vermek; Genel Kurulun verdiği yetki çerçevesinde borçlanmak,
 5. Gerekli gördüğü konularda komisyonlar, danışma kurulları gibi çeşitli organlar kurmak, bunlar için görevliler ya da danışmanlar atamak, bu organların çalışma biçim ve kurallarına yönelik yönetmelikler hazırlamak,
 6. Genel Kurul gündemini hazırlamak ve toplantıya çağırmak,
 7. Yürütme Kurulunun olağan toplantı aralıklarını tespit etmek,
 8. Konfederasyonun yıllık çalışma programını, çalışma raporlarını, bütçesini ve bilançosu ile gelir gider hesaplarını hazırlayıp Genel Kurula sunmak,.
 9. Zorunlu görülen defterler ile gerekli görülen yardımcı defterleri tutmak,
 10. Uygun görülen uluslararası kuruluşlara üye olmak, üyelikten ayrılmak, Konfederasyon amaçları doğrultusunda çeşitli ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve konfederasyonu bu kuruluşlarda temsil etmek veya temsil edecek Yönetim Kurulu üyesini belirlemek,
 11. Konfederasyon çalışmalarıyla ilgili her çeşit harcamaya karar vermek,
 12. Çalışmalar için gerekli personelin nitelik ve sayısını belirlemek, Genel Kurulda alınan karar doğrultusunda ücret artışlarını uygulamak, ekonomide meydana gelen olağanüstü gelişmeler nedeniyle Genel Kurul kararlarının ücret artışlarını yetersiz kıldığı durumlarda Bütçe kalemleri arasında aktarma yapmak suretiyle ortaya çıkan sorunu aşmak,
 13. Federasyonların mali ve yönetsel denetimini yapmak, gerekli hallerde eksikliklerin tamamlanması için federasyonları uyarmak,
 14. Tüzüğün gerektirdiği diğer görevleri yapmak.

Madde 19

YÖNETİM KURULUNUN TAMAMLANMASI

Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma halinde yedek üyeler göreve çağırılır.

Yazılı olarak izin almadan veya mazeret beyan etmeden üst üste iki (2) olağan toplantıya ,ya da,bir yıl içerisinde yapılan toplantıların üçte biri (1/3) ine katılmayan veya temsilcisi bulunduğu federasyonla üyelik ilişkisi sona eren Yönetim Kurulu üyesi istifa etmiş sayılır.

Yönetim Kurulu asıl üyeleri yarıdan aşağı düşerse Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir (1) ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde delegelerden birinin başvurusu üzerine mahallin sulh hukuk hakimliği tarafından delegeler arasından atanacak 3 kişilik bir heyete bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırma görevi verilir.

Madde 20

YÜRÜTME KURULU

Konfederasyon Yürütme Kurulu, Konfederasyon Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun kendi içinden seçeceği Genel Sekreter, Mali Sekreter, Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı,  Araştırma Geliştirme Erişilebilirlik ve Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı, İstihdam ve Rehabilitasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı, Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Basın-Yayın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısından oluşur.

Yönetim Kurulu ihtiyaca göre, başka başkan yardımcılıkları ve sekreterlikler ihdas edebilir. Ancak, bunlar Yürütme Kuruluna dahil değildir.

Başkan aracılığıyla sürekli toplantı halinde sayılır. Yönetim Kurulu kararlarını uygular ve bu kararlara aykırı olmayan günlük işleri yürütür.

Madde 21

GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Konfederasyonun bütün yazışmalarını yürütür, gelen ve giden evrakları saklar, gerekli defterlere kaydını yaptırır,
 2. Yönetim Kurulu gündemini hazırlar ve üyelere gönderir,
 3. Konfederasyon bünyesinde istihdam edilen tüm personelin özlük işlerini yürütür,
 4. Başkan ile birlikte yönetsel yazışmaları imzalar.
 5. Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu toplantı tutanağını tutar veya karar defterini tanzim eder ve imzalatır.
 6. Denetleme Kurulu’nun çalışmalarına yardımcı olur, Denetleme Kurulu’nun evraklarının korunmasından sorumludur.

Madde 22

MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Konfederasyon gelirlerini tahsil eder,
 2. Gerekli harcamaları yapar,
 3. Gelir kaynaklarının arttırılması ve geliştirilmesi için çalışır,
 4. Gelir ve gidere ilişkin belgeleri usulüne uygun olarak tutar,
 5. Başkan ile beraber mali yazışmaları imzalar.
 6. Yönetim Kurulu adına, Genel Kurula sunulacak mali raporu kesin hesap bilanço ve tahmini bütçeyi hazırlar.
 7. Yönetim Kurulunca gerekliliğine karar verilen demirbaşların alım satımı ve kaydını yapar.
 8. Gelir ve gider defteri, bütçe kesin hesap ve bilanço defteri, alındı belgesi kayıt defteri ve demirbaş defteriyle başka yardımcı defterleri tutar.
 9. Alındı belgelerini temin eder gelir ve giderlere ilişkin belgeleri saklar.
 10. Harcamalarla ilgili bilgileri ilk olağan yönetim kurulu toplantısına sunar.
 11. Konfederasyon adına tahsilat yapacak yetkilileri tespit ederek yönetim kuruluna sunar ve tahsilatları denetler.
 12. Federasyonların mali denetimini yapar.
 13. Ödentilerin süresi içinde ödenmelerini sağlar süresi içinde ödenmeyen ödentilerle ilgili raporu yönetim kuruluna sunar.

Madde 23

ÖRGÜTLENMEDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Konfederasyonla federasyonlar arasındaki koordinasyonu sağlar, faaliyetleri hakkında Yönetim Kuruluna rapor verir,
 2. Konfederasyonun ve üye federasyonların örgütlenmelerini geliştirici çalışmalar yapar,
 3. Üye federasyonların genel kurullarını izler,
 4. Üyelik başvurularını, düşme şartlarının oluşup oluşmadığını ve çıkma taleplerini inceleyerek Yönetim Kuruluna sunar,
 5. Federasyonların üst kuruluş delegeleriyle ilgili bilgileri toplar ve Konfederasyonla delegeler arasında ilişkileri yürütür,
 6. Üye kayıt defterini tutar,
 7. Konfederasyon adına halka yönelik yapılacak çeşitli organizasyonları hazırlar,
 8. Alanıyla ilgili yazışmalara Başkanla birlikte imza koyar.

Madde 24

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ERİŞİLEBİLİRLİK VE EĞİTİMDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Konfederasyon ve/veya bağlı federasyonların gereksinim duyduğu ARGE çalışmalarını organize ve koordine eder.
 2. Konfederasyona bağlı federasyon ve derneklerin insan hakları, demokrasi, örgütlenme, engelli hakları ve Dernekler Mevzuatı gibi konulara ilişkin genel eğitiminin yapılmasını Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve federasyonlarla işbirliği halinde planlar ve koordine eder.
 3. Her engel grubuna özgün eğitim anlayışı ve politikalarının geliştirilmesi için ilgili federasyonlarla işbirliği halinde çalışma yürütür.
 4. Alanıyla ilgili yazışmalara başkanla birlikte imza atar.
 5. Her alanda engel gruplarının gereksinimleri dikkate alınarak erişim politikalarının oluşturulmasını sağlamaya çalışır ve Erişilebilirlik İzlime ve Denetleme Komisyonlarına görevlendirme yapar.

 

Madde 25

İSTİHDAM VE REHABİLİTASYONDAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

 • Engellilere yönelik istihdam ve rehabilitasyon politikalarının oluşturulması için bağlı federasyonlarla işbirliği halinde çalışmalar yürütür.
 • EKPSS ve benzeri seçme sınavlarında engel gruplarının özelliklerine uygun düzenlemeler yapılması için ilgili federasyonlarla işbirliği halinde çalışma yapar.
 • Korumalı işyeri politikalarının geliştirilesi için ilgili federasyonlarla işbirliği halinde çaba gösterir.
 • Üretim ve hizmet süreçleri dışında kalan engelliler için muhtaçlık aylığı ve bakım hizmetlerinin geliştirilmesi ve engelli ödeneğinin yaşama geçirilmesi amacıyla çaba gösterir.
 • Alanıyla ilgili yazışmalara başkanla birlikte imza atar.

 

Madde 26

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Engellilerin hak ve özgürlüklerine ilişkin uluslararası alandaki gelişmeleri izler, gerekli gördüğü belge ve çalışmalar konusunda Yönetim Kurulu’nu bilgilendirir.
 2. Engelliler ve diğer alanlardaki uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri kurar ve geliştirir.
 3. Üye olunması düşünülen uluslararası kurum, kuruluş ve platformlar hakkında bilgi toplar, Yönetim Kuruluna rapor sunar.
 4. Üye olunan uluslararası kurum, kuruluş ve platformların çalışmalarını izler, yeni gelişmelerin, hakların ve özgürlüklerin ulusal mevzuata uyarlanması ve uygulanması için çalışmalar yapar.
 5. Uluslararası düzeydeki toplantıları izler, katılır veya katılacak kişi için Yönetim Kuruluna öneri sunar, uluslararası toplantıların hazırlıklarına katılır.
 6. Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapar.

Madde 27

HUKUK İLİŞKİLERİNDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Engellilerle ilgili mevzuatı tarar,
 2. Engellilerle yönelik mevzuata ilişkin öneriler oluşturur,
 3. Engellilerin haklarını sınırlayan mevzuatla ilgili konularda yargı yoluna başvurulması için Yönetim Kuruluna görüş sunar,
 4. Konfederasyona karşı açılmış veya Konfederasyonun açacağı davaları izler ve Yönetim Kuruluna rapor verir,
 5. Engelli haklarına ilişkin olarak konferanslar, paneller, sempozyumlar vb. yöntemlerle, görsel ve yazılı basında yapılacak programlarla kamuoyu oluşturur.
 6. Alanıyla ilgili yazışmalara Başkanla birlikte imza koyar.

Madde 28

BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Konfederasyon çalışmalarının kamuoyuna duyurulması için yazılı ve görsel basınla sürekli ilişkiler kurar.
 2. Konfederasyonun amaçlarını, çalışmalarını ve kampanyalarını tanıtmak amacıyla ilgili başkan yardımcılıklarıyla işbirliği halinde konferans, panel, basın toplantısı, radyo televizyon programları, yazı dizileri, broşür, kitap ve bunun gibi etkinlikler yürütür ve süreli yayınlar çıkartır.
 3. Konfederasyon Başkanının talimatı ve ilgili başkan yardımcılıklarının istemi üzerine çeşitli kuruluşlarla Konfederasyon etkinliklerine ilişkin işbirliği olanaklarını araştırır ve ilişki kurar.
 4. Alanıyla ilgili yazışmalara Başkanla birlikte imza koyar.

Madde 29

DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU

Denetleme Kurulu, Genel Kurulda katılma hakkı olan delegeler arasından beş (5) asıl ve beş (5) yedek üye olarak seçilir.

Genel Kurul tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde, üyelerden en yaşlısının zaman ve yer belirterek yapacağı çağrı ile ilk toplantısını yapar ve kendi arasından bir (1) başkan ve bir (1) yazman seçer.

Aldığı kararlar tasdikli bir deftere işlenir.

Denetleme Kurulu üyelerinin görevleri nedeniyle yaptıkları masraflar Konfederasyonca karşılanır.

Madde 30

DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Konfederasyon çalışmalarının Tüzük, Genel Kurul kararları, Yönetim Kurulu tarafından yayınlanmış yönetmelik ve ilgili mevzuata uygunluğunu; idari ve mali defterleri ve Konfederasyon hesaplarını denetler,
 2. Üç yıllık yönetsel ve mali denetim sonuçlarıyla bilanço ve gelir gider hesabına ait inceleme sonuçlarını bir rapor ile Genel Kurula sunar,
 3. Denetleme sırasında gördüğü eksiklikleri Tüzüğe ve mevzuata aykırılıkları bir raporla Yönetim Kuruluna bildirir.
 4. Gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

Denetleme Kurulu, Başkanın çağrısıyla en geç yılda bir kez toplanır,

 

Madde 31

KONFEDERASYONUN İÇ DENETİMİ

Konfederasyonda Genel Kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa konfederasyonun denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Bölüm 4

MALİ HÜKÜMLER

Madde 32

GELİR VE GİDERLERDE YÖNTEM

 1. Konfederasyon, işletme veya bilanço esaslarından birine göre, mevzuat ve günün koşullarını göz önünde bulundurarak, Yönetim Kurulu kararıyla tercih edeceği muhasebe defterini tutar,
 2. Ticari işletmelerin defterleri vergi usul kanununa göre belirlenir,
 3. Konfederasyon gelirlerinin tahsilinde alındı belgesi kullanılır,
 4. Alındı belgeleri, mevzuat göz önünde bulundurularak, Yönetim Kurulu tarafından bastırılır.
 5. Alındı belgelerinden kaybolan veya çalınan olursa, bir tutanak ile tespit edilir ve en kısa sürede dernekler birimlerine bildirilir.
 6. Konfederasyon adına alındı belgelerini kullanmak suretiyle tahsilat yapacak kişilere aşağıdaki koşullar yerine getirilerek yetki belgesi verilir:

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Dernekler Yönetmeliğinin Ek-19’unda yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

 

 1. Konfederasyonla ilgili yapılan işlemlere ilişkin bankalarca düzenlenmiş olan dekontlar alındı belgesi hükmündedir.
 2. Bankalardan para çekme işlemi, Konfederasyon mührü altında çift imza ile gerçekleştirilir. Yetkinin bir kişiye devri veya bir kişinin elektronik imza atma konusunda yetkilendirilmesi hallerine bağlı olarak, gerçekleştirilen yetki devirlerinde, birinci cümle uygulanmaz.
 3. Tüm harcamalar, Yönetim Kurulu veya yetki verilen kişi ve organlarca yapılır.
 4. Muhasebe kayıtları ve diğer belgeler, 5 yıl süreyle saklanır.
 5. Kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlardan kabul edilecek bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise, “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
 6. Gelecek olan havale ve koliler, Yönetim Kurulunun tayin edeceği bir görevli tarafından alınır.

Konfederasyon, faaliyet, gelir ve giderlerini gösteren bir beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar, bağlı bulunduğu mülki amirliğe vermek zorundadır.

Konfederasyonca bağış, ölüme bağlı tasarruf, satın alma vb. yollarla edinilen gayrimenkullerin tapuya tescil edilmesinden itibaren bir (1) ay içinde Mülki İdare Amirliğine bildirilmesi zorunludur. Alınacak cevaba göre işlem yapılır.

 

Madde 33

GELİRLER

 1. Giriş Kayıt Ücreti; Üyelik başvurusunda bulunan aday federasyon, belgeleri ile birlikte, 500 TL tutarındaki giriş kayıt ücretini Konfederasyon hesabına yatırır.
 1. Üyelik Ödentisi; Her üye, 500 TL yıllık üyelik ödentisini yıl içerisinde öder. Borcun ödenmesi bir sonraki yıla bırakılırsa o yılın bürüt asgari ücretinin artışı oranında faiz uygulanır.
 2. Hizmet ve girişimlerden elde edilecek gelirler.
 3. Kurum ve kuruluşlardan sağlanacak bağış ve katkılar.
 4. Menkul kıymetlerden elde edilecek gelirler.
 5. Gayrimenkullerden elde edilen gelirler.
 6. Yardım toplama hakkındaki yasa ve mevzuat hükümlerine göre toplanacak bağış ve yardımlar.
 7. Konfederasyon tarafından gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyetler ile yatırımlar için üyelerden talep edilecek ek ödentiler.
 8. Çeşitli tazminat ve cezalar.
 9. İktisadi işletme gelirleri.
 10. Borçlanma ve diğer gelirler.

 

Madde 34

GİDERLER

 • Genel giderler.
 • Tüzükte gösterilen amacın gerçekleştirilmesi için yapılan harcamalar.
 • Yatırım giderleri.
 • Düşünülmeyen giderler

 

Madde 35

TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER

 1. Üye Kayıt Defteri: Konfederasyona üye olan federasyonların adı ve gerekli diğer bilgileri, üyeliğe kabul edildikleri Yönetim Kurulu karar tarih ve numaraları sırasıyla bu deftere işlenir.
 2. Karar Defteri: Yönetim Kurulu’nun kararları, tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanır.
 3. Yürütme Kurulu Karar Defteri: Yürütme Kurulu’nun kararları, tarih ve numara sırasıyla, bu deftere yazılır ve Yürütme Kurulu üyeleri tarafından imzalanır.
 4. Denetleme Kurulu Karar Defteri: Denetleme Kurulu’nun kararları, tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve Denetleme Kurulu üyeleri tarafından imzalanır.
 5. Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evrak, bu deftere tarih ve numara sırası ile işlenir. Gelen evrakın aslı ile giden evrakın kopyası dosyasında saklanır.
 6. İşletme Defteri: Konfederasyon namına alınan bütün paraların, alındıkları ve harcanan paralarında, verildikleri yerler bu defterde gösterilir. Gelir ve giderlerle ilgili bütün belgeler özel dosyasında muhafaza edilir.
 7. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgeleri, numarası en küçük olan Alındı Belgesi cildinden başlamak üzere, alt alta yazılmak suretiyle, bu deftere işlenir.
 8. Demirbaş Kayıt Defteri: Konfederasyona ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.
 9. Bilanço esasına göre faaliyet gösterilmesi halinde; işletme ve demirbaş kayıt defterlerinin yerine, yevmiye, büyük ve envanter defterleri tutulur.

Bölüm 5

KONFEDERASYON TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ

Madde 36

TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİNİN KOŞUL VE YÖNTEMLERİ

Konfederasyon tüzel kişiliği aşağıdaki hallerden biri ile son bulur:

 • Genel Kurul Kararıyla Sona Erdirme: Konfederasyon Genel Kurulu her zaman Konfederasyonun tüzel kişiliğini sona erdirmeye karar verebilir.
 • Sona Erdirmenin Yöntem ve Koşulları; Genel Kurulun Konfederasyonun tüzel kişiliğini sona erdirmeye karar verebilmesi için Genel Kurul üye tam sayısının üçte ikisi (2/3)’nin hazır bulunduğu toplantıda katılan delegelerin üçte ikisi (2/3)’nin onay vermesi zorunludur. İlk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz ve karar yine katılımcıların 2/3’ünün oyu ile alınır.
 • Sona Erdirmenin İdareye Bildirilmesi: Konfederasyonun tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde, durum Yönetim Kurulu tarafından beş (5) gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
 • Tasfiye; Sona ermenin kendiliğinden dağılma (infisah) biçiminde olması halinde Konfederasyonun her türlü mal, para ve alacakları, üye federasyonlar arasında son beş (5) yıl içinde Konfederasyona yaptıkları katkı oranında dağıtılır. Fesih kararının alındığı Genel Kurul toplantısında üç (3) kişilik Tasfiye Kurulu seçilir. Tasfiye Kurulu, Konfederasyonun bütün mallarını ve hesaplarını inceler, borçlarını öder. Artan mal varlığı, 1. Fıkra esaslarına göre dağıtılır.

 

Bölüm 6

SON HÜKÜMLER

Madde 37

ANLAŞMAZLIK HALİ

Konfederasyon Tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda Denekler Yasası ve bu yasasa göre çıkarılmış Yönetmelikler,

Dernekler Yasası ve yönetmeliklerde hüküm bulunmayan durumlarda ise Türk Medeni Yasası hükümleri uygulanır.

Konfederasyon Tüzüğü ve buna bağlı yapılan yönetmeliklerden doğan anlaşmazlıklarda yetkili mercii Konfederasyon merkezinin bulunduğu ilin mahkemeleri ve icra daireleridir.

 

Geçici Madde 1

 1. Olağan genel kurul 2023 yılı Nisan ayında yapılır.

 

 

Yönetim Kurulu

Mustafa ÖzsaygıBaşkan
Ömer KoçGenel Sekreter
Ayten GürsoyMali Sekreter
Mehmet Emin BaranÖrgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Mehmet AkbulutAraştırma Geliştirme Erişilebilirlik ve Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Nilay GüneşgilUluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Turgay ÖzcanHukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Abdulmecit YılmazÜye
Nihal YükselÜye
Şenay KeçeciÜye
Gülizar ÖlmezÜye
Halis KassapÜye
Suha SağlamÜye
Hasan TatarÜye
Turhan İçliÜye