Ana Sayfa / Ufkun Ötesi Dergisi / Derginin Tarihçesi

Derginin Tarihçesi

Ufkun Ötesi Bilim dergisi yayın kurulu ilk sayısını Görme Engellilerin eğitimi konusunda büyük atılımları başlatan, görme gücü yetersizlikten etkilenmiş bireylerin toplum içinde belli olanaklara kavuşmasına yarayacak, araştırma, uygulama ve hizmetleri ile öncülük etmiş, kendisi de görme engelli olan Doç.Dr. Mitat Enç’e ithaf etme kararı alarak büyük bir kadir şinaslık örneği göstermiştir. 1909 yılında Gaziantep’te doğan Doç. Dr. Mitat Enç, 1929 yılında İstanbul Erkek Lisesini bitirerek İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girmiştir. Birinci ders yılı sonunda sınavlara hazırlanırken yakalandığı göz hastalığı yüzünden öğrenimine ara vermiş ve üç yıl süre ile İstanbul, Viyana arasında tedavisi ile uğraşmıştır. Sonuç sağlanamayınca Viyana Yüksek Pedagoji Enstitüsünde özel Eğitim alanında öğrenime başlamıştır. 1936’da kazandığı bir bursla ABD’de Lisans üstü eğitim çalışmaları yapmak üzere Harvvard ve Columbia Üniversitelerine devam
etmiştir. Harvvard’dan Lisans ve Columbia Üniversitesinden de 1939’da özel Eğitim alanında Yüksek Lisans diploması almıştır.

Aynı yıl Türkiye’ye dönen Enç, Gazi Eğitim Enstitüsüne büyük uğraşlardan sonra Marazi Ruhiyat dersini okutmak üzere atanmıştır Daha sonra kişisel çabaları ile programa eklettiği Özel Eğitim dersini ve 1945’ten itibaren de Ruh Sağlığı Bilgisi derslerini ilk kez Yüksek öğrenim programlan içinde okutmaya başlamıştır. Birkaç yıl süre ile Ruh Sağlığı Bilgisi dersi için yaptığı kaynak taramaları sırasında Freud’un Tenasül Psikolojisi kitabını da Türkçe’ye çevirerek bu alanda kısıtlı olan Türkçe kaynaklar arasına en önemlilerden birini katmıştır.

Üzerinde önemle durulması gereken özgün eserlerin başında Ruh Sağlığı Bilgisi gelmektedir. Ruh sağlığı konusunun özellikle öğretmenlik meslek dersleri arasında yer alması, örgün eğitim anlayışını kökten değiştirmiştir, öğretmenlik meslek dersinin temelini oluşturan Pedagoji dersi, günümüz ve geçmişin ünlü eğitimcilerinin çoğunun doğası ile ilgili olarak İleri sürdükleri bir takım varsayımlara dayanarak eğitim sistemleri ve yöntemleri üzerinde durur Bu düşünürlerden her birine göre çocuk, ya doğuştan hiçbir şey getirmez her şeyi öğrenmesi gerekir Bazıları ise. çocuğun doğa tarafından hiçbir etkinin değiştiremeyeceği özelliklerle ve yönsemelerle donatılmış olduğuna inanırdı. Bu görüşte olanlar için eğitim, bu ilkel yönsemeleri toplumsallaştırıp tazeleştirmektedir Ruh sağlığı ise, dayanaklarını, gelişim ve diğer psikoloji dallarına, sosyoloji, sosyal antropoloji ve patolojik psikolojinin bulgularına dayandırmıştır. Çocuğun sağlıklı olarak hangi yollardan eğitilebileceğini  uygulamalı biçimde araştırmaktadır Bu özelliği nedeniyle, Doç. Dr. Mitat Enç sadece Özel Eğitimi kuran geliştiren bir bilim adamı değil aynı zamanda öğretmenlik mesleğinde çocuğa bakış açısını da kökten değiştiren bitim insanıdır.

1947 yılında yayımladığı. Körler Ruhbilimi, Eğitim ve Öğretimi adlı eseri ile kamu oyunun ilgisini özel Eğitim ve Görme Engelliler konusuna çekmiştir. 1950’de Ankara Körler Okulunu. 1952-53 ders yılı başında da Gazi Eğitim Enstitüsünde özel Eğitim Bölümünü kurmuştur. Özel eğitimin genel eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğunu tüm yazdığı kitap ve makalelerinde, yaptığı konuşmalarda belirten Enç. 1956 yılına kadar Körler Okulu Müdürlüğü ve Özel Eğitim Bölüm Başkanlığını yapmıştır. Ayrıca. Test Araştırma Bürosunun kurulması, bölüm öğretim elemanlarının hazırladığı bir öneri üzerine gerçekleştirmiştir. Bölüm açık kaldığı üç yıl süresince eğitime önemli katkılarda bulunmuştur Ülkenin çeşitli yerlerinde Körler ve Sağırlar Okulları, ağır öğrenenler için Alt Özel Sınıflar. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin açılmasını gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmalar yanında, 1953 yılında ortak olarak hazırlanan Eğitim Psikolojisi adlı eseriyle de eğitimde psikolojinin alması gereken yer ve önemi üzerinde durulmuştur.

1956-1958 yıllan arasında burslu olarak ABD Illinois Üniversitesinde PhD çalışmasını sonuçlandırarak yurda dönmüştür.

1979 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğilim Bölümünden emekli oluncaya kadar. ODTÜ Eğitim Fakültesi Kurucu Dekanlığı. Ankara Yüksek Öğretmen Okulu, Sosyal Hizmetler Akademisi. Hacettepe Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesinde öğretim üyeliği yapmıştır. Beş yıl süre ile TTK üyeliğinde
bulunmuştur. 1969 yılından 1979 yılına kadar Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü kuruculuğu ve Bölüm Başkanlığı yapmıştır. 1974 yılında Üniversite Doçenti unvanını almıştır. Bu arada, Görme Özürlüler Gelişim Uyum ve Eğitimleri, Özel Eğitime Giriş, Üstün Beyin Gücü Uyum ve Eğitimleri kitaplarını yazmış Körler Okullarına ilişkin bir betimsel çalışma ve Türk Dil Kurumuna Ruh Bilim Terimler Sözlüğü hazırlamıştır Otobiyografik eseri Bitmeyen Gece, bir edebiyat yapıtı olan Uzun Çarşının Uluları eserleri yanında çeviri, telif eserleri, alanla ilgili yüzlerce makalesi bulunmaktadır.

Türkiye’de ilk kez Görme Engellilerin ve bu alana gönül verenlerin bir çatı altında toplandığı sivil toplum örgütü olan Altı Nokta Körleri Eğitme ve Kalkındırma Derneği bu alandaki ilk vakıf olan Altı Nokta Körler Vakfı ve Türkiye Körler Vakfı kuruculuğu ve uzun sure başkanlıklarını yapmıştır Görme engellilerin rehabilitasyonu, istihdamı, tarımsal ve sanayi alanlarına göre rehabilite edilmeleri ile ilgili programlar, proje ve uygulamalar yönetmiş, Türkiye’yi görme engellilerin eğitimi konusunda yurt dışında değişik platformlarda temsil etmiştir. 1980 yılında Türk Eğitim Demeği eğitim Bilim Ödülünü kazanmış, yaşam öyküsü Cumhuriyete Kanat Gerenler programında yer almıştır. Bu alanda halen çalışmakta olan özel eğitimcilerin büyük çoğunluğunu alana kazandıran, doktoralarını yöneten ve özel eğitimi bilimsel temellere oturtan bir bilim insanıdır 1991 yılında Yalova’da hayata veda edinceye kadar, özel eğitim ve eğitim
psikolojisi alanında üretici çalışmalarına devam etmiştir