Ana Sayfa / Ufkun Ötesi Dergisi / Dergi Hakkında

Dergi Hakkında

Görme engellilerle ilgili ilk örgütlenme yaklaşık yarım yüz yıl önce ortaya çıkmakla birlikte kör derneklerinin üst örgütü olarak Körler Federasyonu ancak çeyrek yüzyıl önce kurulabildi. Fakat uzunca bir süre ciddi bir varlık gösteremedi. Bir Federasyonun üstlenmesi gereken görevleri 1994 yılından itibaren yerine getirmeye başladı. Bu tarihte demokratik bir tüzüğü kabul eden Federasyon,
alandaki tüm dernekleri kucaklayıp, görme engellileri her düzeyde söz ve karar sahibi haline geitirerek kendisini görme engellerin hak ve çıkarlarını savunan bir mücadele örgütü biçiminde tanımladı; yeni bir yapılanma sürecine girdi. Bu süreçte Federasyon bir yandan özürlü hakları doğrultusunda çeşitli eylem ve kampanyaları gündeme getirip demokratik bir baskı grubu olurken, öte yandan genel olarak engellilerin özel olarak da görme engellilerin yaşadıkları sorunları belirleme ve çözme yönünde politika ve etkinlikler geliştirmeye çalıştı. Tüm bunları yaparken bilimsel anlayış ve yöntemi etkinliklerinin merkezine oturttu. Dünya Körler Birliği, Avrupa Körler Birliği ve Balkan Danışma Komitesinin etkin bir üyesi olarak uluslar arası düzeyde edindiği bilgi ve deneyimi Türkiyeli
görme engellilerin yararlanmasına sunan Federasyon, bilimsel çalışma ve araştırmaları özendirmenin yanı sıra bilimsel bilgi üretme işini de bizzat yerine getirmenin yöntem ve araçlarını yaratmaya başladı. Bu bağlamda düzenlediği iki sempozyumun sonuçlarını kitap olarak ulusal bilgi hazinemize katarken üniversitelerle iş birliği halinde görme engellilere yönelik kimi araştırmaları
örgütledi. Bu tür çalışmaları daha sistematik bir biçimde yürütebilmek amacıyla bünyesinde bir Araştırma Yayın Koordinatörlüğü oluşturdu.

Federasyon 1997 yılının başından itibaren önce iki ayda bir. 2000 yılı ile birlikte ayda bir çıkan Ufkun Ötesi Aylık Dergiyi yayımlamaktadır. Esas itibarıyla görme engelliler alanındaki gelişmeleri ilgili kamu oyuna duyurmayı ve engelli politikalarının oluşturulmasına katkı sunmayı amaçlayan Ufkun Ötesi
Aylık Dergide zaman zaman bilimsel değeri olan yazılar da yer almaktaysa da bunlar, alanda gereksinimi duyulan bilgi birikiminin oluşması için yeterli olmamaktadır. Bu nedenle bilimsel bilgi üretimini sistemli olarak özendiren, derleyen ve yayınlayan, bütünüyle bilimsel ölçütler içinde yazılmış yazıların yer alacağı “multidisipliner’ bir derginin çıkarılması düşüncesi doğmuş ve çalışmalarına başlanmıştır. Yaklaşık bir yıllık hazırlıktan sonra dergimiz elinizdeki sayısı ile yayın yaşamına başlamış bulunmakladır. Bilindiği kadarıyla Ufkun Ötesi Bilim Dergisi ülkemizde engelliler alanında çıkan ilk hakemli bilimsel dergi olma özelliğini taşımaktadır. Bu derginin multidisipliner olma
özelliği nedeniyle engellilerle ilgi tüm meslek ve disiplinleri kapsayan bir danışma kurulu ve bir yayın kurulu oluşturulmuştur. Amaç bu alanlarda üretilen bilginin aynı ortamda harmanlanarak ilgilenenlerin yararlanmasına sunmaktır. Böylece engelliler konusunda bilgi üreten kişileri de aynı ortamda bir araya getirerek aralarında bir etkileşime olanak sağlamak amaçlanmaktadır.

Ufkun Ötesi Bilim Dergisi ülkemizde gereksinimi duyulan çok önemli bir bilgi açığını gidermeye adaydır. Bu ilk sayı uzun soluklu bir sürecin başlangıcı olarak kabul edilmelidir. Engellilerle ilgili tüm meslek ve disiplinlerin yakın ilgi ve desteğini atmadan amacına ulaşması düşünülemez. Bu sebeple ilk sayımızı ilginize sunarken tüm kesimleri Dergimize omuz vermeye ve geliştirilmesi doğrultusunda sorumluluk almaya çağırıyoruz.

Yayın Kurulu Adına
Turhan İçli – Kasım Karataş